AUDCHF Technical Analysis

April 13, 2017
คู่นี้ มีการทะลุผ่านทางด้านบน ซึ่งตรงกับลักษณะของรูปแบบธง สามารถหวังผลในการขึ้นต่อไป แต่ทั้งนี้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาตำแหน่งที่ทะลุก่อนนี้
คาดว่าจะขึ้นต่อเนื่อง

MAY 03, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *