AUDCHF Technical Analysis

AUDCHF Technical Analysis

April 13, 2017

คู่นี้ มีการทะลุผ่านทางด้านบน ซึ่งตรงกับลักษณะของรูปแบบธง สามารถหวังผลในการขึ้นต่อไป แต่ทั้งนี้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาตำแหน่งที่ทะลุก่อนนี้

คาดว่าจะขึ้นต่อเนื่อง

MAY 03, 2017


Leave a Reply